åens menneskesyn

Menneskesyn

(Definition: Pædagogisk psykologisk ordbogs definition: ” antagelser om mennesket og dets natur..[…]”. )

Vores menneskesyn i Åen beror hovedsageligt på et humanistisk menneskesyn. Mennesket ses her som grundlæggende godt. Det humanistiske menneskesyn bygger blandt andet på at alle mennesker er lige meget værd[1]. Endvidere på frihed og ansvar som betyder at mennesket har frihed til at forvalte sit eget liv og ansvar til at handle ansvarligt[2]. Desuden bygger det på tolerance[3] dvs. at der ikke findes en sandhed men en mangfoldighed af sandheder.

I Åen ser vi således børnene som ligeværdige medmennesker med ret til at være dem de er/unikke under ansvar. Vi bestræber os på at være tolerante respektfulde overfor hinanden og børnene. Det er således vigtigt for os i Åen at vi tilgodeser alle børnene. Vi synes det er vigtig at børnene bliver mødt af voksne, som har lyst til at være sammen med dem, så børnene føler sig anerkendte og værdifulde.

Læringssyn:

Definition af læring: ”Læring er en mere eller mindre varig adfærdsændring som er et resultat af erfaringer, kundskaber og øvelse ved eget valg af aktiviteter”. Læring er en livslang proces, der aldrig hører op, dog med særlig vægt på den tidlige del af tilværelsen. Leg er en den vigtigste del af børnene læreproces[4].

I Åen styrker vi børnene læring ved at give børnene udfordringer og stimuli på det udviklingstrin de befinder sig på. Derpå kan børnene igennem deres legeaktivitet videreføre læringsprocessen.

Voksenrollen:

Det er personalets ansvar at relationen mellem barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen er anerkendende, værdifuld og respektfuld.

Personalet er rollemodeller overfor børnene.

Børnene skal føle sig trygge ved de voksne og det bliver de hvis de er sammen med voksne der er forudsigelige, anerkendende og som ser

hvert enkelt barn som noget unikt.[1] Etik dilemma og valg side 145

[2] Etik dilemma valg side 145

[3] Etik – dilemma og valg side 146

[4] Pædagogiske psykologisk ordbog side 250