barnets alsidige personlige udviklling

TEMA Barnets alsidige personlige udvikling


MÅL

• opøve relevante færdigheder
• støtte barnet i processen fra ble til toilet
• klæde sig af og på selv
• udvikle børnenes selvfølelse, selvværd og selvtilllid
• lære at mærke sig selv
• børnene skal føle sig værdsatte , værdifulde og en del af fællesskabet
• at socialisere børnene til at hvile så meget i sig selv, at de bliver i stand til at sige til og fra overfor fællesskabet


PÆDAGOGENS ROLLE
”HVORDAN NÅR VI MÅLET?”

• have et anerkendende og inkluderende pædagogisk miljø
• være opmærksom på at børn er forskellige og har forskellige behov men stadig er en del af fællesskabet
• opfordre til selvhjulpenhed
• have passende pædagogiske udfordringer og krav
• have rige udfoldelsesmuligheder indenfor de grænser hensynet til de andre børn og voksne kræver


METODER
”HVORDAN GØR VI DET?”

• aldersopdelte gruppeaktiviteter
• grov og finmotoriske aktiviteter
• ustruktureret leg på børnenes præmisser
• ture ud af huset, både i nærmiljøet og med bus og tog
• krav til passende selvhjulpenhed


DOKUMENTATION
”HVORDAN VIL VI DOKUMENTERE, AT DER HAR VÆRET EN LÆRING IFT. MÅLET?”

• billeddokumentation med fokus på aktiviteten ”processen”
• læringsblomsten og de seks overordnede læringstemaer
• daglig kommunikation med forældrene
• planchedokumentation i børnehøjde
• forældremøder/samtaler
• børnenes personlige kufferter
• formålsbeskrivelse af husets aktiviteter


EVALUERING
”HVORDAN EVALUERER VI MÅL, PÆDAGOGENS ROLLE, METODE OG DOKUMENTATION?”

• diskussioner på p-møder og p-fredage
• læreproces omkring udarbejdelsen af læreplansmodellen
• løbende evaluering af aktiviteter og tilbagemeldinger fra forældre og bestyrelse
• refleksioner over pædagogiske metoder