krop og bevægelse

TEMA Krop og bevægelse


MÅL

• kende sin krop
• lære om sund mad
• bevæge sig grov- og finmotorisk
• få erfaring med sanselige oplevelser


PÆDAGOGENS ROLLE
”HVORDAN NÅR VI MÅLET?”

• være rollemodel for børnene
• give forældrene ideer til at udfordre børnene motorisk
• åbne muligheder for at udforske og udfordre egen krop
• støtte barnet i den motoriske udvikling
• iagttage og reflektere over det enkelte barns udvikling
• være fysisk aktiv sammen med børnene


METODER
”HVORDAN GØR VI DET?”

• aldersopdelte gruppeaktiviteter såsom bevægelse og rytmik
• skabe fysiske rammer som barnet kan udforske
• benytte andre legepladser
• i spisesituationen tale om mad og spise sammen med børnene
• snakke om kroppen eksempelvis i puslesituationer
• sætte ord på sanseoplevelser såsom føle, høre, lugte, smage og se
• Infosøgning i relevant litteratur
• formålsbeskrivelse på hjemmesiden vedr. bevægelsesgrp.


DOKUMENTATION
”HVORDAN VIL VI DOKUMENTERE, AT
DER HAR VÆRET EN LÆRING IFT. MÅLET?”

• læringsblomsten
• plancher med fortællinger
• praksisfortællinger
• skriftlig info til forældre
• læreplaner


EVALUERING
”HVORDAN EVALUERER VI MÅL,
PÆDAGOGENS ROLLE, METODE OG DOKUMENTATION?”

• daglig pædagogisk refleksion
• stuemøde, p-møde
• evaluering i aktivitetsgrupper
• tilbagemelding og dialog med forældre